ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ THEO FSSC 22000

Vừa qua, team Mỹ Phương Food đã có 2 ngày được đào tạo về phương pháp đánh giá nội bộ theo FSSC 22000 từ giảng viên của Viện tiêu chuẩn Anh – BSI Việt Nam. Mục đích của khóa đào tạo là cung cấp hướng dẫn và kinh nghiệm thực tế  trong việc lập kế hoạch, thực hiện, báo cáo và đánh giá theo dõi đánh giá nội bộ, khi giám sát tính hiệu lực và sự phù hợp của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên FSSC 22000.

Tại buổi đào tạo, cán bộ chuyên môn của Mỹ Phương Food đã có cơ hội trao đổi và học hỏi nhiều kiến thức mới từ giảng viên để áp dụng vào thực tế xử lý công việc. Khóa học đã giúp cho học viên chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các hoạt động đánh giá FSSC 22000; Xác định và áp dụng các lợi ích và yêu cầu của cuộc đánh giá FSSC 22000; Có được các kỹ năng để đánh giá khả năng quản lý HTQLATTP của Công ty; Viết báo cáo đánh giá thực tế và đề xuất các hành động khắc phục.

Bài viết liên quan